ชื่อบริษัท บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันก่อตั้งบริษัท 29 มีนาคม 2544
เงินทุน 12.2 ล้านบาท
รายละเอียดของกิจการ งานวิศวกรรม ตรวจตรา ควบคุมการผลิต งานตามสัญญา(Contract Works) จัดหา / สร้าง / นำเข้าและส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนจำหน่ายอะไหล่ ฯลฯ
จำนวนพนักงาน
(ณ เดือน มีนาคม 2556)
20 คน
   

ภาพของธุรกิจในอนาคตข้างหน้า
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทีมงานวิศวกรไทย ให้มีความรู้ความสามารถทางในด้าน ต่างๆ เช่น การออกแบบ, งาน Modify, การวิเคราะห์โครงการ เป็นต้น เพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ จนสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรม ของกลุ่ม AGC ได้เป็นอย่างดี

และยิ่งไปกว่านั้น อาศัยทีมงานที่แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญ บริษัทจะก้าวสู่ตลาดใหม่ที่อยู่นอกกลุ่ม AGC อันเป็นเจตนารมณ์แรกเริ่มของการก่อตั้งบริษัท

การมีส่วนร่วมในสังคม
บริษัทคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการทำงาน ว่าการทำงานของบริษัทจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร และถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการทำงานได้อย่างไร และ จะมีการมาตรการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดได้อย่างไร ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ปราศจากมลพิษ

ดังนั้นบริษัทจึงมีการวางข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลัง

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ ความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงาน โดยบริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอยู่เสมอ เพื่อพนักงานจะได้มีความรู้ความเข้าใจถึง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน วิธีการป้องกันและบรรเทาอันตรายที่เกิดขึ้นและสาเหตุต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อที่พนักงานตระหนักและระมัดระวังในเวลาทำงาน

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และ คนรอบข้างที่ทำงานอยู่กับเรา และยิ่งไปกว่านั้นคือ ครอบครัวที่คนทั้งหลายจะต้องดูแลรับผิดชอบ เพราะ ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว ครอบครัวก็จะเดือดร้อน และสังคมอาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ
บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่ม AGC ที่มีการลงทุน กระจายไปทั่วภูมิภาคของโลก ไม่ว่าจะเป็น ทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเซีย นับว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคม AGC

และยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมีนโยบายโปร่งใส เป็นธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด ทั้งยังได้มีส่วนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เสียไป อีกทั้งพร้อมที่จะลงทุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที

และช่วยเหลือพัฒนาสังคมน่าอยู่ มีการตอบแทนสังคมโดยทำสาธารณประโยชน์มากมาย โดยมิได้มุ่งแสวงหากำไรแต่อย่างเดียว ปรากฎภาพพจน์ที่ดีในสายตาสาธารณชน

ทั้งยังมีส่วนช่วยรัฐ พัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง