ชื่อบริษัท บริษัท เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
วันก่อตั้งบริษัท 25 พฤษภาคม 2538
เงินทุน 1,238 ล้านบาท
รายละเอียดของกิจการ ผลิตและจำหน่ายกระจกที่ใช้สำหรับโปรเจคเตอร์ ภาชนะในการรับประทานอาหาร เลนส์Asphericใช้ในรถยนต์ เลนส์ Integrator เลนส์ multi reflector และ เลนส์ประเภทอื่นๆ
จำนวนพนักงาน
(ณ เดือน มีนาคม 2556)
987 คน
   

บริษัท เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ แรกที่ผลิตแก้ว Borosilicate แห่งแรกของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแก้ว Borosilicate เป็นแก้วชนิดพิเศษหรือเรียกว่าแก้วทนความร้อนสูง (High Resistance Temperature glass) โดยใช้เตาหลอมชนิดให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิด Co 2 น้อยกว่าเตาหลอมชนิดที่ใช้หัวเผาหรือเกือบไม่สร้าง Co 2 เลย

จากชนิดของแก้วทนความร้อนสูงของแก้วที่ผลิตจากบริษัทฯ ของเราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งด้านการอุตสาหกรรม, วงการแพทย์, ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดจนในครัวเรือนและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานในหลากหลายธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

แก้วชนิดพิเศษของเรายังสามารถพัฒนาในรูปแบบหรือรูปร่างต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอและแก้วชนิดนี้ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือทำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ Ceramic ซึ่งยังไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของแก้วที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันหรือในอนาคต

บริษัท เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำกัด ของเรามีนโยบายในการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ทำงานอย่างมีความสุข เช่น ในเรื่องของความปลอดภัย, การดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ คุณธรรมและจริยะธรรม ในการทำธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่น, การนิคมอุตสาหกรรม ทุก ๆ กฏหมายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไทย และไม่เอาเปรียบลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น จะเป็นผลให้ธุรกิจของบริษัท ฯ เจริญก้าวหน้าในอุตสาหกรรมกระจกพิเศษ และจะเป็นที่หนึ่งทั้งในประเทศไทยและระดับโลกในอนาคต