ชื่อบริษัท บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
วันก่อตั้งบริษัท 24 มิถุนายน 2506
เงินทุน 1,500 ล้านบาท
รายละเอียดของกิจการ ผลิตและจำหน่าย กระจกโฟลต กระจกแปรรูปต่างๆ กระจกลวดลาย กระจกเงา กระจกพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ ก่อสร้าง
จำนวนพนักงาน
(ณ เดือน มีนาคม 2556)
901 คน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัท

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทได้รังสรรค์นวัตกรรมการผลิตเพื่อให้ได้กระจกคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งรวมทั้งการแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กระจกเทมเปอร์ กระจกลามิเนต กระจกฮีตสเตร็งเท่น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน กระจกเงาคุณภาพสูง กระจกสะท้อนแสง และกระจกฉนวนความร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน กระจกพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น กระจกบางพิเศษ กระจกใสพิเศษ เพื่อเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Hi-technology) เป็นต้น

 

การดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท
บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม ความพึงพอใจของพนักงาน การปฏิบัติตามหรือเคารพต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรม และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อไป ปรัชญาของเราคือ “ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อคุณ ” บริษัทจะ ยึดมั่นในความจริงใจต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบข้าง มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคร่งครัดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการบริหาร การผลิต และการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในการผลิตกระจกที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการใช้งานที่หลากหลาย

การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้แก่โลก โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสำคัญในการประหยัดพลังงาน การปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยรักษาภาวะโลกร้อนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ทะเล จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้แก่โรงเรียนในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้คืนกำไรสู่สังคมในรูปของการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีทั่วประเทศ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2517 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปของการบริจาคทั้งที่เป็นเงินและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกด้วย  

การพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัท โดยตระหนักว่า ความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตของบริษัทนั้น มีปัจจัยพื้นฐานมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นคุณค่าของแต่ละบุคคล ได้หลอมรวมความแตกต่าง ความหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทนั้นจะมุ่งเน้นทั้งความรู้/ทักษะทั่วไป และความรู้/ทักษะเฉพาะในงาน โดยได้นำระบบ “ โมโนซูคูริ ” (Monozukuri) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น โดยวิธีการถ่ายทอดจากผู้ชำนาญการไปสู่เพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการ ในที่สุดแล้วพนักงานโดยรวมจะมีความสามารถสูงขึ้น ส่งผลให้พนักงานมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อศักยภาพที่แข็งแกร่งและความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุด โดยพนักงานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนั้น นอกจากนั้นบริษัทได้มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน  (Employee satisfaction) โดยมีการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน และจัดทำกิจกรรมยกระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะผู้ผลิตกระจก แผ่นเรียบแห่งแรกในระเทศไทย และเป็นผู้ผลิต ชั้นนำในประเทศไทย มากว่า 45 ปี บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่วงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย และมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนั้นยังปฏิบัติตนเป็นบริษัทที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม