ชื่อบริษัท บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
วันก่อตั้งบริษัท 15 กรกฎาคม 2507
เงินทุน 1,400 ล้านบาท
รายละเอียดของกิจการ ผลิตและจำหน่ายโซดาไฟ
กรดไฮโดรคลอริก คลอรีนเหลว
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์
โปแตสเซี่ยมคาร์บอเนต ฯลฯ
จำนวนพนักงาน
(ณ เดือน มีนาคม 2556)
448 คน

มุ่งมั่นสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจคลอร์-อัลคาไลในภูมิภาค
ด้วยปณิธานข้างต้น บริษัทฯได้นำนโยบายการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศเข้ามาบริหารในองค์กร ภายใต้วลี “Chemistry for a Blue Planet” ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้านเคมีเพื่อสร้างสังคมความเป็นอยู่ให้มีความปลอดภัย สะดวก สบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ นำวงจร PDCA เข้ามาทบทวน/ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนงาน กล่าวคือ

•  ด้านการบริการ บริษัทฯให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการตลอดจนให้ความสำคัญในด้านบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด

•  ด้านการผลิต บริษัทฯได้มีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001

•  ด้านบุคคลากร บริษัทให้ความสำคัญต่อบุคคลากรของบริษัทโดยการพัฒนา สนับสนุนให้มีความสามารถ และส่งเสริมให้เป็นบุคคลากรมืออาชีพ ตลอดจนบริษัทฯ ได้มีการบริหารและมีกิจกรรมในการส่งเสริมงานทางด้านบุคคลากรในระดับสากล โดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ

 

•  ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตระหนักดีว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมโดยเน้นหนักในด้านความปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เช่น การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดจนได้รับการรับรอง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 

สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของบริษัท
การที่บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจมาเกือบ 50 ปีและยังครองความเชื่อมั่น ไว้ใจจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องจนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงในด้านธุรกิจคลอร์-อัลคาไล ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

 

ความปรารถนาของบริษัท

บริษัทมีความปรารถนาที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต การบริหารงาน บุคคลากร ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมต่อสังคมเพื่อให้บริษัทฯได้เป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมไทยสืบไป